Vedtekter

VEDTEKTER BRØTTUM IDRETTSLAG STIFTET 1894

Vedtatt på årsmøte 4.mars 2012

§1 Formål
Brøttum Idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. BIL’s formål er å gi et bredt trenings- og mosjonstilbud til bygdas befolkning i alle aldre.

Idrettene er organisert i Norges Idrettsforbund.

§2 Organisatorisk tilknytning
BIL er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets. BIL er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer. Laget hører hjemme i Ringsaker Kommune og er medlem av Ringsaker Idrettsråd.

§3 Medlemmer
Alle som har betalt kontingent er medlem av BIL. Medlemmer må overholde Norges Idrettsforbunds lover og BIL’s vedtekter. Medlemskap kan knyttes til enkeltperson eller familie. Det kan også tegnes støttemedlemskap.

Personer som BIL ønsker å hedre kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlemmer etter forslag fra gruppestyrene gjennom hovedstyret eller fra hovedstyre selv.

§4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstager i idrettslaget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales på forskudd. Medlemmer må, for å ha stemmerett på årsmøtet i februar måned ha gyldig medlemskap i foregående år.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Alle verv i BIL utføres på ideelt grunnlag uten fast honorar. Eventuelle honorar avgjøres av årsmøtet. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler. Vedtekter Brøttum Idrettslag 4. mars 2012

§8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 og 12 (NIFs staffebestemmelser).

§9 Årsmøtet
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. Det avholdes felles årsmøte for gruppene og hovedlaget. Styre innkaller til årsmøte med en måneds varsel og med opplysning om dagsorden. Kunngjøring kan skje gjennom www.brottum.no og Idrettslagets egne sider, eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styreleder i hende 2 uker før årsmøtet.

Årsmeldinger, regnskaper og budsjetter for hovedlaget og gruppene legges frem på årsmøtet, men skal være tilgjengelig for medlemmene som ber om det, en uke før årsmøtet. 1 uke før årsmøtet skal også saksliste med eventuelle innkomne saker være bestemt og tilgjengelig for medlemmene.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet, men bare medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er oppført på sakslisten 1 uke før årsmøtet.

§10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av hovedstyrets leder. Årsmøtet kan velge møtedirigent for behandling av saker ihht §12.

§11 Stemmegivning på årsmøtet
Vedtak er gyldig når det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Valget ledes av valgkomiteens leder.

Valgkomiteen presenterer liste over verv som skal besettes, og forslag til kandidater til vervene.

Alle forslag til kandidater skal behandles av valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag skal inneholde en kandidat til hvert verv, men skal referere alle innkomne forslag. Alle forslag til kandidater er valgbare. Alle foreslåtte kandidater kan velges til alle verv hvis kandidaten selv ikke har tatt forbehold om noe annet.

Valg av leder skal foregå skriftlig.

Hvis det foreligger bare en kandidat til et verv, og hvis årsmøtet er enig, kan vedkommende velges ved at det vises stemmetegn. Er det flere kandidater til et verv, skal valget foregå skriftlig.

Benkeforslag godtas ikke.

Stemmegivning kan bare foregå ved personlig fremmøte, fullmakter godtas ikke.

§12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1) Godkjenne stemmeberettigede
2) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3) Velge dirigent og sekretær
4) Velge to protokollunderskrivere
5) Behandle hovedlagets og gruppenes årsmeldinger
6) Behandle hovedlagets og gruppenes reviderte regnskaper
7) Vedta hovedlagets og gruppenes budsjetter
8) Behandle innkomne forslag
9) Fastsette kontingent
10) Bestemme lagets organisasjon
11) Valg :

Hovedlaget:
a) Leder og nestleder (velges enkeltvis)
b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem (styremedlemmer først, så varamedlem)
c) 2 revisorer
d) Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Gruppene:
a) Leder
b) Minimum 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

Det legges til rette for at bare halve styret i hovedlaget og gruppene blir skiftet ut samtidig. Dette for å beholde kontinuiteten.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg mv som består av færre enn 3 medlemmer.

§13 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigete medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som ved ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:
• Arbeidsutvalg med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.
• Gruppenes ledere.

Arbeidsutvalgets oppgave er å forberede saker til styremøtene. Arbeidsutvalget har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.

Arbeidsutvalgets medlemmer og gruppenes ledere har like rettigheter og plikter i styret.

Styret skal:
1) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3) Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i hht de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4) Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

§15 Grupper
Laget kan organiseres med avdelinger. Disse skal ledes av valgte styrer. Hovedlagets årsmøte bestemmer opprettelsen/sammenslåingen av evt oppløsningen av grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Nye grupper tildeles driftsstilskudd av hovedlaget vurdert ut fra fremlagt handlingsplan og budsjett.
Gruppene rår over egne midler innenfor rammene av §1.
Gruppene kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser uten samtykke av hovedlagets styre.

§16 Vedtektsendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saksliste, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag regnes ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr §16.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettskretsstyret .

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Idrettskretsen.